ISKUBEN – EN TILL ISHALL

Lerums Konståkningsklubb och Lerums Bandyklubb (LBK, ishockey) har under flera år arbetat för att kommunen ska investera i en till ishall i anslutning till Vättlehallen. Projektet bedrivs under benämningen Iskuben.

Föreningarna har tagit fram ett förslag för kommunens politiker och tjänstemän på hur Iskuben kan utformas. Föreningarna bedriver lobbyarbetet löpande i syfte att få gehör för behovet för kommunen att investera i en till ishall.

Föreningarna bedömer att det är möjligt att bibehålla eller sänka befintliga energikostnader för driften med en till ishall eftersom energianläggningen kan bytas ut och moderniseras. Personalkostnaderna bör inte påverkas nämnvärt eftersom skötsel av två ishallar som ligger i anslutning till varandra sker inom ramen för det uppdrag som utförs i dag. Den egentliga kostnaden för en till ishall är därför uppförandekostnaden. Kostnaden för investeringen i en till ishall måste också bedömas med hänsyn till de ökade intäkter kommunen får genom attraktionskraften av en till ishall. Om föreningarna, skolor och allmänhetens åkning kan utvecklas genom två ishallar i drift attraherar det fler att flytta till Lerums kommun. Genom en till ishall får föreningar, skolor och kommunen större möjligheter att bereda fler barn, ungdomar och vuxna en meningsfull fritidssysselsättning. På så vis kan Lerums kommun bidra till samma mål som Riksidrottsförbundet – att möjliggöra för fler att leva ett sunt liv och finna glädjen i ett livslångt idrottande. Dessutom kan arrangemang genomföras i den nybyggda ishallen som möjliggör en ökad turism till kommunen med de ekonomiska och marknadsmässiga fördelar som sådan för med sig. Uppförandet och driften av en till ishall är alltså inte en kostnad utan en investering för ökade intäkter till kommunen.

De politiska partierna i kommunen har tagit fram investeringsbudgetar. Moderaterna och Socialdemokraternas respektive investeringsbudgetar innehåller uppförandet av en till ishall. Centern vill utreda kostnad för en ny ishall. Övriga partier omnämner inte något om ny ishall i sina respektive budgetar. De redovisas därför inte nedan.

Moderaternas investeringsbudget
Socialdemokraternas investeringsbudget
Centerpartiets investeringsbudget

Det är vår förhoppning att det ska bli möjligt att genomdriva investering av en ishall till.

  • GP 13 november 2018: Lerumsalliansen har fokus på personalen – Lerums styrande allians presenterar inga nya stora satsningar, utan vill fokusera på att bygga en långsiktig god ekonomi, fortsätta bostadsbyggandet på ett hållbart sätt, höja kunskapsresultaten i skolan och skapa en god arbetsmiljö för kommunens anställda. Dock finns en öppning när det gäller en ny ishall: “vi kommer att behöva bygga nya förskolor och skolor men också andra saker för barn som idrottshallar och ishall”.