Kommentar till artikel i Dagens Nyheter 2019-09-28

Vår förening bedriver sedan lång tid tillbaka en professionell konståkningsverksamhet inom ramen för Svenska Konståkningsförbundets och Riksidrottsförbundets värdegrund och övriga dokument. Vår verksamhet inbegriper bredd-, akademi- och elitnivå och de olika verksamhetsdelarna finns redovisade med våra verksamhetsdokument på vår hemsida: www.lerumskk.se. Vi har cirka 260-270 medlemmar. Vår verksamhet är medlemsstyrd i den meningen att medlemmarna väljer styrelse vid årsmöte och det är styrelsen som administrerar verksamheten medan tränarna ansvarar för träningens innehåll. Vi har alltså inte en tränarledd verksamhet.

Efter att Dagens Nyheter publicerat en artikel den 28 september 2019 med rubriken ”Unga konståkare uppmanas skriva på om lojalitet och tystnad” ser styrelsen anledning att klargöra några förhållanden vad gäller vår verksamhet och det som skrivits om vårt dokument om krav på elitgruppsåkare och deras vårdnadshavare.

Vi har valt att göra detta klargörande via vår hemsida för att det inte ska råda någon tvekan om vilket dokument artikeln avser när det gäller vår verksamhet och för att det inte ska råda någon tvekan om vad vi har informerat Svenska Konståkningsförbundet om och vad vi har stämt av med Svenska Konståkningsförbundet och Riksidrotts­förbundet om vår verksamhet och vårt dokument. På så vis hoppas vi kunna reparera skadan för konståkningen i allmänhet och vår verksamhet i synnerhet av att en offentlig dialog om vår verksamhet/vårt dokument för våra 12 högsta åkare som tränar i våra två elitgrupper har börjat föras från förbunds­håll mot oss via media.

Vi anmärker också att i artikeln redovisas olika dokument i olika sammanhang och det är därför möjligt att läsaren kan sammanblanda informationen om andra föreningars dokument för aktiva med innehållet i vårt dokument.

Dokumentet om krav på elitgruppsåkare och deras vårdnadshavare

I artikeln behandlar Dagens Nyheter bland annat vårt dokument om krav på elitgruppsåkare och deras föräldrar. Det dokumentet finns på vår hemsida under verksamhetsbeskrivningen, som bilaga 1 till vår elitplan: http://www.lerumskk.se/wp-content/uploads/2019/07/LeKK_elitplan_2019_beslutad_190525.pdf

Dokumentet har tagits fram under ett antal år för att tydliggöra vilka krav som gäller för de åkare (normalt totalt 12 stycken) som ingår i våra två elitgrupper och deras vårdnads­havare.

Dokumentet har tagits fram för att motivera att de 12 åkarna i våra två elitgrupper får ett omfattande ekonomiskt stöd från föreningen i form av exempelvis:

1) tillgång till omfattande träning på svensk elitnivå med föreningens elittränare,
2) en terminsavgift som är begränsad till högst 50 % av den faktiska kostnaden för åkarna för enbart träningen,
3) tränarkostnad för medföljande tränare på tävling och test,
4) en elitserieåkarklubbjacka för de åkare i elitgrupperna som deltar i Svenska Konståknings­förbundets elitserie,
5) stöd till en årlig gemensam social aktivitet för de 12 åkarna,
6) tävlingsavgift för åkare på SM och elitseriefinal.

Genom detta ekonomiska stöd kan fler barn och ungdomar ges möjlighet att göra en elit­satsning inom ramen för vår verksamhet än om detta ekonomiska stöd inte hade kunnat erbjudas medlemmar på elitnivå.

Detta ekonomiska stöd kan föreningen bistå de 12 åkarna med genom att alla föräldrar i alla konståkningsgrupper, såväl inom elitgrupperna, som inom vår konståkningsakademi utför ideellt funktionärsarbete. Alla föräldrar hjälps på så vis åt med ideellt arbete i syfte att bland annat ge dessa 12 åkare ekonomiskt stöd för sin elitsatsning. På så vis kan föreningen få in intäkter i form av överskott vid tävlingar och uppvisningar och reklam- och sponsorintäkter m.m.

Ett viktigt syfte med att ha två elitgrupper och en tydlig elitsatsning i våra två högsta grupper är att inspirera och sporra yngre åkare och deras familjer till att åkaren ska vidareutvecklas och vid intresse försöka nå elitnivån.

Vårt dokument med krav på elitgruppsåkare och deras vårdnadshavare har arbetats fram under ett antal verksamhetsår och bakgrunden har varit att det inte har varit själv­klart tidigare för alla föräldrar till åkare i en elitgrupp att man t.ex. ska betala sin termins­avgift i rätt tid och att man ska utföra de mer omfattande funktionärsuppgifter som kan förväntas av en förälder till en åkare i en elitgrupp. Eftersom vi har många åkare i vår akademi som strävar efter att kvalificera sig till en de 12 elitgruppsplatserna är det viktigt att klargöra för alla under vilka förutsättningar föreningen kan ge det omfattande ekonomiska stödet till de 12 elit­grupps­åkarna. Det följer också av vår strävan att behandla alla aktiva lika.

Genom fram­tagandet av dokumentet har det också blivit enklare för åkare som kommer direkt in i en av våra elitgrupper från en annan förening och för dennes föräldrar att förstå vilka förutsättningar som gäller i vår förening för att ingå i en av dessa två så ekonomiskt sponsrade elit­grupperna.

Det kan noteras att så många som 9 av de 12 elitgruppsåkarna har sökt sig till vår förening från en annan konståkningsförening eftersom de anser att vi kan erbjuda dem en bättre elitverksamhet än den förening har kunnat göra som de har lämnat. Förutom elit­tränar­kompetensen är vår förening attraktiv just eftersom den är tydlig vad gäller vilka krav som ska ställas på åkare/familj, tränare och förening och deras respektive ansvars­områden och eftersom vår förening är tydlig vad gäller utformningen av en målstyrd träning, där åkaren har inflytande över sin egen utveckling i löpande målsamtal med ansvarig tränare och där alla aktiva, tränare och övriga medlemmar visar respekt för varandra genom att följa förbundens och vår värdegrund.

Förutsättningarna för att ge det omfattande ekonomiska stödet till de 12 elitgrupps­åkarna är sammanfattningsvis i huvudsak att åkaren under säsongen följer sin målplan för elitsatsning som denne planerar fram med ansvarig tränare och föräldrar, så långt det går deltar i föreningens läger och andra arrangemang och bär klubbjacka på tävling som åkaren fått av föreningen för att marknadsföra klubben och dess sponsorer. Vidare gäller att föräldern betalar termins­avgifter i rätt tid samt utför de mer omfattande ideella funktionärs­uppgifter som kan förväntas av en förälder till en åkare i en av våra elit­grupper. Dessutom förutsätts åkarna och deras föräldrar följa vår förenings, Svenska Konståkningsförbundets och Riksidrotts­förbundets värdegrunder och verksamhets­dokument. Elitlicensierade föreningar som vår har högt ställda krav på oss från Svenska Konståkningsförbundet att säkerställa att vår verksamhet är utformad enligt dessa värdegrunder och dokument. Det är därför nöd­vändigt för att vi ska kunna bibehålla vår elitlicens – och få bedriva elitverksamhet – att vi medlemmar följer dem. Det gäller i synnerhet de högsta 12 åkarna i våra elitgrupper och deras föräldrar eftersom de tillsammans med vårt tränarteam utgör vår förenings yttersta kulturbärare.

Vi har under de år vi har tydliggjort de krav som gäller i vår förening för att inneha en av de 12 elitgruppsplatserna inte haft någon åkare som inte har kunnat uppfylla kraven. Vi har, med något enstaka undantag, inte heller haft någon förälder till elit­grupps­åkare som inte har kunnat uppfylla föräldrakraven.

Det kan också tydliggöras att dokumentet inte är något formenligt avtal utan det den aktive och dennes vårdnadshavare signerar inför starten av varje verksamhetsår är att de har tagit del av dokumentet och förstått innebörden av innehållet i det. Det gör den aktive och dennes vårdnadshavare sedan de haft ett möte med delar ur styrelsen som berättar om vår verksamhet rent allmänt och våra krav på elitgruppsåkare och deras föräldrar. Vid de mötena får den aktive och dennes föräldrar också möjlighet att lämna förslag på förbätt­ringar av vår elitverksamhet, vilket är värdefullt för styrelsen för att vi ska kunna förbättra den.

Vi vill också tydliggöra att vår klubb inte tillämpar en tystnads­kultur och vi använder inte heller några avtal med tystnadspliktsklausuler. Det förhåller sig nämligen precis tvärtom. Elitgruppsåkarna har regelbundna samtal med sina tränare om sitt tränings­upplägg och med styrelsen om verksamhetens vidare­utveckling; allt i syfte att elitåkarna och vår verksamhet ständigt ska kunna förbättras.

Svenska Konståkningsförbundet har under lång tid varit informerat om vårt dokument och har rekommenderat oss att tillämpa olika kravnivåer på aktiva beroende på den aktives kompetensnivå

Vi innehar elitlicens från Svenska Konståkningsförbundet. Inom ramen för det ansök­nings­förfarandet har vår förening informerat Svenska Konståknings­förbundet om vår verksamhet och om vårt dokument om krav på elitgruppsåkare och deras vårdnads­havare. När elitlicensförfarandet infördes per 30 januari 2018 skickade vi dessutom in dokumentet med krav på elitgruppsåkare och deras vårdnadshavare tillsammans med flera andra verksamhetsdokument till Svenska Konståk­nings­förbundet för att informera förbundet mer i detalj om vår verksamhet.

Vi har såväl tidigare som under senare tid fått beskedet från Svenska Konståknings­förbundets företrädare att det är lämpligt att vi tillämpar olika kravnivåer på våra aktiva beroende på den aktives kompetensnivå. Förbundet har dessutom föreslagit oss att vi för den allra högsta nivån, dvs för våra toppåkare i utvecklingslandslag/landslag, bör införa renodlade topp­åkar­avtal. Våra två nuvarande toppåkare får nämligen ytterligare ekonomiska förmåner av vår förening i form av tränarkostnad för tränare med på internationell tävling, ytterligare sänkt termins­avgift jämfört med övriga elitgruppsåkare och kostnads­fria läger hos oss. Svenska Konståkningsförbundet har därför föreslagit att vi ingår skriftliga avtal med dessa toppåkare för att tydligt reglera villkoren för att de ska få det utökade stöd av föreningen som de får.

Vi har tidigare vid vår kontakt med en av Riksidrottsförbundets jurister fått beskedet att en förening får ställa särskilda krav för t.ex. en elitgruppstillhörighet och att sådana kravdokument finns inom andra sporter.

Vi har av Svenska Konståkningsförbundet också fått information om att Riksidrotts­förbundet så sent som i somras meddelat Svenska Konståkningsförbundet att ett dokument som vårt inte strider mot något regelverk.

 Utformningen av krav för aktiva på högre nivåer

Som redovisats ovan har vi alltså fått information från såväl Svenska Konståknings­förbundet som Riksidrottsförbundet att det är möjligt att ställa särskilda krav på aktiva på högre nivåer. Från Svenska Konståkningsförbundet har vi dessutom fått rekommenda­tionen att tillämpa olika krav på aktiva på olika nivåer och att ytterligare tydliggöra förut­sättningarna för åkare på topp­nivå.

Det förhållandet att vi kanske är en av få konståkningsföreningar som har börjat utarbeta tydligare krav för åkare på högre nivåer kan möjligen förklaras av att vi ständigt strävar efter att ligga i framkant inom svensk konståkning och att vi därför vill vara tydliga med ansvars­fördelningen mellan åkare/familj, tränare och förening. Det ökar tryggheten för alla inblandade, inte minst för den aktive själv.

Det som återstår är då att säkerställa att krav för aktiva och deras vårdnadshavare på högre nivåer är lämpligt utformade efter en viss nivå och föreningens erbjudande på den nivån.

Vi ser regelbundet över våra verksamhetsdokument i syfte att ständigt förbättra vår verksamhet.

Om vårt dokument för krav på åkare i en av våra elitgrupper och dennes föräldrar är otydligt eller felaktigt formulerat i något avseende så är det förstås något vi ser över och rättar till.

Eftersom vi inte har fått några synpunkter från Svenska Konståkningsförbundet på vårt dokument så har vi inte haft anledning att göra några ändringar utifrån några sådana förbundssynpunkter.

I artikeln anges att Svenska Konståkningsförbundet skulle ha haft en dialog med oss om dokumentet, efter det att Dagens Nyheter uppmärksammat dokumentet. Skrivningen ger intrycket av att Svenska Konståkningsförbundet hört av sig till vår förening med syn­punkter på skrivningar i dokumentet. Det har emellertid inte skett. Det som har skett är i stället att vi har kontaktat Svenska Konståkningsförbundet med anledning av att en journalist på Dagens Nyheter kontaktade oss och berättade att Svenska Konståknings­förbundet och Riksidrottsförbundet har synpunkter på vårt dokument. Vi ville på så vis informera oss om förbunden ser över vårt dokument. Vid kontakten uttalade Svenska Konståkningsförbundets representant att förbundet skulle återkomma efterhand med förslag på hur krav på aktiva på olika nivåer lämpligen kan utformas och vi avvaktar därför Svenska Konståkningsförbundets återkoppling.

Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att vi får kännedom om kommentarer som Svenska Konståkningsförbundets ordförande har om t.ex. vårt dokument genom en artikel i Dagens Nyheter. Svenska Konståknings­förbundets ordförande har för övrigt inte själv haft någon kontakt med vår förening om vår verksamhet eller vårt dokument.

Vad vi känner till finns det avtal eller andra dokument för aktiva på högre nivåer inom andra sporter i syfte att klargöra för aktiv/vårdnadshavare vad som gäller för dem hos föreningen för att den aktive ska kunna erhålla vissa förmåner hos föreningen. Det är således inte något specifikt för konståkningssporten att en förening har behov av att tydliggöra vilka krav som gäller för aktiva på högre av föreningen kraftigt sub­ventionerade gruppnivåer. Sådana dokument finns även för aktiva under 18 år.

Vi har av Riksidrottsförbundet fått beskedet att förbundet inte har gjort någon allmän översyn av dokument för högre nivåer för alla idrotter. Vi förutsätter förstås att en sådan allmän översyn görs för att alla sporter/förbund/föreningar ska kunna ta fram dokument för aktiva på högre nivåer utifrån samma och för sporterna likabehandlande förutsätt­ningar. De förutsättningarna borde tydliggöras såväl av Riksidrottsförbundet allmänt som för varje sport av respektive specialförbund så att alla föreningar får behövligt stöd på förbundsnivå för att kunna ta fram lämpliga dokument.

Vi har även från Riksidrottsförbundet fått beskedet att Riksidrottsförbundet inte har uttalat sig till annan än Svenska Konståkningsförbundet om vad Riksidrottsförbundet anser i fråga om avtal med krav på åkare. Riksidrottsförbundet har också informerat oss om att förbundet inte för någon annan än Svenska Konståkningsförbundet har berättat vilka dokument som Riksidrottsförbundet har gått igenom eller vilka föreningars dokument som genomgången rör. Vad vi kan förstå är det därför enbart genom Svenska Konståkningsförbundets ordförandes uttalanden i media som det har offentliggjorts från förbundshåll att Svenska Konståkningsförbundet och Riksidrottsförbundets skulle ha riktat kritik mot vår verksam­het och vårt dokument.

 Avslutningsvis

Avslutningsvis kan vi bara beklaga att det genom artikeln i Dagens Nyheter fram­står som om det är Svenska Konståkningsförbundets ordförande som – utan kommunikation med oss, och trots att förbundet sedan länge känt till vårt dokument och är väl insatt i vår professionellt utformade verksamhet inom bredd, akademi och elit – via media uttalar kritik mot vår förening och vårt dokument och därmed mot vår verksamhet. Vi har informerat Svenska Konståknings­förbundet om att vi ogillar den hanteringen av oss som medlemsförening. Särskilt när vår verksamhet i artikeln speglas utifrån ett dokument som gäller för enbart våra 12 elitgruppsåkare och utifrån ett visst perspektiv.

Vi förutsätter att Svenska Konståknings­förbundet nu tar sitt ansvar och börjar stödja sina medlems­­­föreningar, och därmed föreningarnas medlemmar, genom att lämna konkreta förslag till föreningarna på förbättringar av t.ex. dokument med krav på elitgruppsåkare. Vi förut­sätter att det sker sedan Svenska Konståknings­förbundet först skaffat sig behövlig kunskap om vilka krav som får och bör ställas på olika nivåer inom idrott och hur sådana krav kan utformas för exempelvis elitgruppsnivå inom konståkning.

Styrelsen för Lerums Konståkningsklubb