Information om verksamhetens påverkan av Coronaviruset

Information om coronavirusets (Covid-19) påverkan på verksamheten 2020-04-01

Med anledning av Coronavirusets utveckling vill vi informera våra medlemmar om följande angående dess påverkan på vår verksamhet.

Vi hänvisar här också till “Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd”, på denna länk, och till Folkhälsomyndighetens “Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19”, på denna länk.

Vi följer övergripande beslut, principer och rekommendationer

Vi följer regeringens, Riksidrottsförbundets (RF), Svenska Konståkningsförbundets (SKF), Folkhälso­myndighetens och Lerums och Vårgårda kommuners beslut, principer och rekom­menda­tioner vid varje given tidpunkt. Det innebär att vi planerar med så lång framförhållning vi kan med utgångspunkt i de beslut, principer och rekommendationer som ges från nämnda organisationer.

Mer information kan du hitta exempelvis på:

Regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

RF:s hemsida: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

Lerums kommuns hemsida: http://www.lerum.se/Omsorg-och-stod/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/

Polisen om allmänna sammankomster och tillställningar:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Beslut om max 50 personer för allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen beslutade den 27 mars att begränsa antalet besökare för allmänna samman­komster och tillställningar till 50 personer. Beslutet gäller från och med den 29 mars 2020. Styrelsen har den 29 mars beslutat att vårshowen endast ska genomföras som webbsänd show, se vidare nedan.

Rekommendationer för riskbedömning och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskbedömning och allmänna råd per 1 april 2020 finns i pdf-form kopplade till denna information.

Särskilt om vårshowen

När det gäller vårshowen i Vättlehallen kommer vi att:

Arrangera enbart en webbsänd show för att genomföra vårshowen på ett säkert sätt för alla mht Covid 19-virusets utveckling, samtidigt som vi kan visa upp en show via webb i vår och därmed få in behövliga intäkter till klubben per verksamhetsårets slut 30 juni.

Den webbsända showen kommer enligt nuvarande plan att finnas tillgänglig från måndag 27 april och skickas i länk till de som på förhand har anmält intresse för att se showen och som har swishat en kostnad för att se webbshowen om 150 kr. Högre bidrag mottas förstås tacksamt eftersom flera av klubbens normala och planerade arrangemangsintäkter har uteblivit denna vår.

Showen kommer att spelas in torsdag 23 april för vissa grupper och söndag 26 april för andra grupper. Ett schema kommer för varje grupps tid/program för inspelning. På så vis är det relativt få åkare på isträning för sin grupps program vid varje tidpunkt. För detta kommer vi att ha funktionärer som hänger upp draperierna på onsdag kväll 22 april och tar bort dem söndag kväll 26 april, två personer som filmar inspelningarna dessa dagar (filmare redan bemannat) och några få funktionärer under ledning av showstyrgrupp och sygrupp som ser till att åkarna i resp. grupp får på sig de showkläder de ska ha för att visa upp sitt program under inspelningen. Vi kommer därför att ha begränsat med funktionärer för genomförandet av inspelningarna. Styrelsen, show­styr­gruppen och sygruppen tar ett gemensamt övergripande ansvar i det arbetet. Vi kommer inte att vilja ha besökare i ishallen under inspelningarna dels mht ordningsregler som gäller för att undvika smitta, dels för att tränare och funktionärer ska kunna fokusera på inspelningsarbetet. Vi kommer inte att ha några general­repetitioner utan endast dessa inspelningar under schemalagd träning för olika grupper vid olika träningstider.

Om allmän sammankomst och tillställning och träningsverksamhet

Med anledning av att regeringen den 27 mars beslutade om max 50 personer från och med 29 mars vid allmän sammankomst och tillställning noterar vi följande om hur vi har uppfattat rättsläget.

 • Med allmän sammankomst och tillställning avses t.ex. våra arrangemang där utomstående är välkomna att delta/anmäla sig som besökare till: shower, tester, läger och kurser. Däremot inkluderas inte i begreppet allmän sammankomst/tillställning t.ex. ordinarie träning på is, off ice och dans. Deltagarbegränsningen gäller därför för våra arrangemang men inte för vår ordinarie träning.
 • Deltagarbegränsningen under våra arrangemang (som shower, tester, läger och kurser) gäller antalet besökare men inte antalet aktiva, tränare eller funktionärer.

Skulle regeringens eller andra myndigheters information innebära ändringar i ovanstående gör vi behövliga ändringar.

För mer information hänvisar vi till Polisens hemsida: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Vår verksamhet

För våra medlemmar är det viktigt att fortsätta verksamheten på bästa sätt utifrån rådande för­hållanden så att alla kan vidareutvecklas i sin konståkning på bästa sätt. Våruppvisningarna är centrala arrangemang för vår förening där bredd, akademi och elit tillsammans får tillfälle att visa upp vår fina verksamhet. För många aktiva är uppvisningen den aktivitet som de ser fram emot mest av allt under en termin. Uppvisningarna skapar ytterligare sociala band mellan åkare på olika nivåer och deras föräldrar och utgör också en central del i tränarteamets samarbete. Uppvisningarna ger oss dessutom behövlig marknadsföring av vår verksamhet för att vi ska kunna fortsätta attrahera nya medlemmar till vår förening och uppvisningarna utgör också viktiga intäktskällor för föreningen.

RF och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att träningar pågår som vanligt eftersom det är viktigt för folkhälsan att träningen fortsätter. Det är också naturligt att fortsätta med tränings­verksam­heten eftersom människor inte lever isolerade från varandra i samhället i övrigt och risken för smitta därför finns i princip överallt i det dagliga livet, i vart fall så länge man har viss kontakt med andra människor.

Med det nu nämnda i beaktande är vi angelägna om att anpassa verksamheten så att den är sund och trygg för såväl våra medlemmar som för andra som vistas i Vättlehallen och Puahallen och så att verksamheten uppfyller de beslut, principer och rekommendationer som gäller enligt Folk­hälso­myndigheten, RF, SKF och Lerums och Vårgårda kommuner vid varje given tidpunkt för träningar och arrange­mang. Vi ser därför över verksamheten löpande och samråder med Lerums och Vårgårda kommuner och ishockeyföreningarna i de ishallarna. Vi gör riskbedömn­ingar utifrån Folkhälso­myndighetens vägledning för sådana mindre arrangemang som våra arrange­mang utgör enligt Folkhälsomyndighetens definitioner och vi tillämpar Folkhälso­myndighetens allmänna råd.

Enligt nuvarande plan fortsätter vi alltså vår träningsverksamhet vecka 14-17. Vecka 14-15 gör LBK, ishockeyklubben, uppehåll i sin verksamhet för att fortsätta vecka 16 och framåt igen med off ice-träning. Mot den bakgrunden har vi meddelat Lerums kommun att vi köper till några extra istidstimmar för att sprida ut åkarna på fler timmar och därmed minska antalet åkare som befinner sig i träning vid varje given tidpunkt i Vättlehallen. Vi justerar också vårt schema så att vi får lite mer bekväma istider på helgerna de återstående veckorna. Schemat meddelas inför varje veckas start.

Enligt nuvarande plan genomför vi följande arrangemang: påsklovsläger vecka 15 (elitläger, akademi­läger och basläger), programgenomgångar lördag 4 april (ES-, A-serie och B-serieåkare) och söndag 19 april (stjärn­tävlings­åkare och slingauppvisning för dem som ännu inte är stjärn­tävlings­åkare) samt tester 6 april och 26 april. Våruppvisningen i Vättlehallen kommer att genomföras endast som en webbsänd show. Den spelas in torsdag 23 april för några konståk­nings­gruppers program och söndag 26 april för andra konståkningsgruppers program. Se ovan. Vi planerar också att genomföra eftersäsongsträning och har bokat is i andra ishallar för det behovet för vecka 18-22.

Samtliga arrangemang genomförs med beaktande av vid varje given tidpunkt gällande beslut, rekommendationer, vägledningar och allmänna råd t.ex. nu att besökarna får vara max. 50 stycken vid varje given tidpunkt och efter genomförd riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens vägledning.

Våra ordningsregler för att undvika smitta

Här följer klubbens rekommendationer för åkare, tränare och medföljande föräldrar m.fl. gällande träning i Vättlehallen och Puahallen med anledning av utbrott av Covid-19 i samhället:

Alla

 • Kom inte till ishallen och träningen om du har hosta, feber, snuva eller ont i halsen. Stanna hemma någon extra dag efter en infektion. Tränarna får be en åkare lämna träningen och gå hem om åkaren visar tecken på t.ex. hosta, feber, snuva eller ont i halsen.
 • Tvätta händer med tvål och vatten. Om du inte har tillgång till tvålvatten använd handsprit.

För aktiva:

 • Kom helst redan ombytt i träningskläder till ishallen.
 • Värm gärna upp, om vädret tillåter det, utanför ishallen.
 • Undvik att vistas många åkare i omklädningsrummen, sätt er gärna på läktare för att ta på skridskor. Sprid ut er vid uppvärmningen så att inte för många samlas i gymnastiksalen eller på annan plats. Om det är bra väder – värm då upp utomhus.
 • Ta alltid med kläder för att träna off ice utomhus. Vi förlägger off ice träning utomhus när vädret tillåter. Alternativt delar tränarna in i åkarna mindre grupper så det blir lagom antal personer som vistas i gymnastiksalen eller spegelsalen samtidigt.
 • För övriga som vistas i ishallarna:
 • Vi ber föräldrar att i den mån det är möjligt mht åkarens ålder och mognad att avstå från att vistas i ishallen. Ta gärna en promenad i stället under konståkningsgruppens träningspass. Vi ber alla som ev. ändå besöker ishallen att vistas på läktaren och undvika caféet. På så vis är vi inte onödigtvis nära varandra.
 • Vi ber dig som inte känner dig kry och som har t.ex. hosta, feber, snuva eller ont i halsen att inte vistas i ishallen av hänsyn till verksamheterna som pågår där och våra aktiva och tränare som vistas där.

__________________

Styrelsen för Lerums Konståkningsklubb