Välkommen på årsmöte 26/9 kl 11:00

Söndagen den 26:e september kl 11:00 har vi årsmöte i spegelsalen i Vättlehallen. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Alla medlemmar över 12 är är röstberättigade. Yngre medlemmar kan företrädas av sin vårdnadshavare. Senast en vecka innan mötet kommer Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga i en pärm i klubbrummet. Naturligtvis kommer det att finnas fika till försäljning.

Kallelse enligt nedan:

Medlemmarna i Lerums Konståkningsklubb kallas härmed till årsmöte söndagen den 26 september 2021 kl 11:00 i spegelsalen, Vättlehallen, Lerum för behandling av ärenden enligt föreningens stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
6. Revisionsberättelser över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2020/2021
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2021/2022
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
d) en eller två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år;
e) tre ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för en tid av ett år
f) beslut om val av ombud till SDF-möten och möte med SKF
12. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.