VÄRDEGRUND

Värdegrund

Lerums Konståkningsklubbs värdegrund genomsyras av följande drivkrafter i verksamheten

  • glädje
  • gemenskap
  • passion

Värdegrunden utgår från Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod hos åkare, tränare och vårdnadshavare/föräldrar så att de fungerar som vägledning för verksamheten. Lerums Konståkningsklubb arbetar därför med att utveckla sin värdegrund som utgår från svensk idrotts värdegrund som omfattar följande hörnstenar

  • glädje och gemenskap
  • demokrati och delaktighet
  • allas rätt att vara med
  • rent spel

Klubbens värdegrund utgår också från Svenska Konståkningsförbundets värdegrund som är

  • glädje
  • glöd
  • gemenskap

Arbete med värdegrund i Lerums konståkningsklubb

Under hösten 2017 inledde styrelsen ett värdegrundsarbete som syftar till att fördjupa Lerums Konståkningsklubbs värdegrund. Målet är att klubben ska ha en tydlig och väl förankrad värdegrund. Arbetet har inkluderat klubbens alla åkare, tränare och övriga aktiva inom verksamheten för att alla ska ges möjlighet att påverka arbetet med värdegrunden. I ett första skede arbetade styrelsen med värdeord och vad de kan betyda. Därefter genomfördes ett antal workshopar där gruppföräldrar/föräldrar, tränare och klubbens åkare deltog för att ta fram förslag på värdeord. I februari 2018 beslutade styrelsen om tre övergripande värdeord som ska genomsyra Lerums konståkningsklubbs verksamhet: glädje – gemenskap – passion. De två orden glädje och gemenskap togs fram under de gemensamma workshoparna. Det tredje ordet passion beslutade styrelsen om utifrån de värdeord som framkommit under dessa workshopar. Styrelsen önskade ett värdeord som kunde uttrycka att konståkning inte bara är en sport som handlar om glädje och gemenskap utan också om mycket träning och målsättning. Det behövs en inre glöd, motivation och hängivenhet för att utvecklas inom sporten och ett starkt engagemang från såväl åkarna som deras familjer.

Därefter har arbetet fördjupats ytterligare med fler workshopar där syftet har varit att fördjupa förståelsen av de tre värdeorden och hur de kan integreras i den dagliga verksamheten.

IMG_7489     IMG_7496

Emmy Nilsson är en av många som har deltagit i arbetet med klubbens värdegrund. Hon tycker att arbetet med att samlas i grupper för att arbeta med värdeorden har fungerat bra. Hon tycker också att det varit bra att alla har fått möjlighet att delta. ”Det har varit kul att träffa alla på ett annat sätt och prata om vad vi gör. Vi har fått jobba med orden och fått tänka efter vad de står för och hur vi kan använda dem i vardagen”, säger hon. Hade styrelsen bara bestämt orden hade det inte varit lika engagerande menar Emmy. Nu kan hela klubben, såväl styrelse, åkare, föräldrar och alla andra som är engagerade i verksamheten, verkligen stå för värdegrunden, något som är både bra och viktigt. Orden glädje, gemenskap och passion tycker hon sammanfattar klubben på ett bra sätt. Glädje är en känsla som kan vara svårt att visa i handling men för Emmy betyder det bland annat att ha en positiv attityd och att vi ska behandla varandra på ett bra sätt. Gemenskap är något som definierar klubben. ”Det känns som hemma här!”, säger Emmy. Hon tillbringar mycket tid i ishallen och tränar flera gånger veckan. Styrelsens val av ordet passion var helt rätt menar Emmy. ”Konståkning är min passion”, säger hon. ”Det är ett ord som jag kan identifiera mig med. Det handlar om att hela tiden motivera sig och kämpa. Det är därför jag är här.”

Nu går arbetet vidare med att fylla de tre värdeorden med innehåll. Hur tänker vi kring värdeorden och hur gör vi för att de ska bli meningsfulla för oss? Alltså hur är vi när vi är glada, känner gemenskap och hyser passion?

Möten i värdegrundsarbete

IMG_7100Hösten 2017 startade arbetet med att engagera åkare och deras föräldrar i klubbens värdegrundsarbete. Under ett antal möten i december till och med mars 2018 har styrelse, tränare, åkare och deras föräldrar samlats för att ta fram värdeord och prata om klubbens värdegrund. De framtagna värdeorden har därefter bearbetats så att de ges en tydlig innebörd som är gemensam för alla i klubben.

 

 

Arbete med värdegrund

IMG_7122            IMG_7115

 

IMG_7097             IMG_7124